Khởi động workshop đầu năm của lớp Cử nhân Kiến trúc Pháp DEEA04, trải nghiệm và học tập tại làng nghề sơn mài Hạ Thái, Thường Tín, Hà Nội!

Démarrage du workshop Milieu avec la promotion DEEA04, arpentage et experimentation au village de la laque Ha Thai, Thuong Tin, Ha Noi.

Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 00:00 - 18/09/2023
  • Địa điểm: Làng Thái Hạ - Xã Duyên Thái - Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "ĐỒ ÁN THỰC ĐỊA MÔI TRƯỜNG"